M.W
Posty: 29
Rejestracja: czwartek 05 mar 2020, 09:41

awans zawodowy - mianowanie

czwartek 31 sie 2023, 16:17

W tym roku szkolnym rozpoczynam awans zawodowy na starych zasadach trwający 1 rok i 9 miesięcy. Czy ktoś z Państwa jest w podobnej sytuacji i chciałby się ze mną podzielić swoimi doświadczeniami podczas trwania tego stażu? Myślę, że co dwie głowy to nie jedna. A może ktoś z Państwa jest świeżo po awansie i mógłby posłużyć radą w razie wątpliwości? Mój opiekun niestety nie jest bibliotekarzem, a swój awans zawodowy ma już dawno za sobą...

martanachyla
Posty: 1
Rejestracja: piątek 08 sty 2021, 00:08

Re: awans zawodowy - mianowanie

środa 27 wrz 2023, 10:04

Witam ja właśnie rozpoczęłam awans jako nauczyciel bibliotekarz.
Dla zainteresowanych tym tematem załączam mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego, ponieważ ja nie mogłam znaleźć pomocy dlatego służę pomocą innym.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGOZajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz
Okres stażu: rok i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2023 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2025 r.Radom 2023

§ 7 ust. 2 pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją


Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi

1. Doskonalenie swoich umiejętności i poszerzanie wiedzy.
1. Udział w procesie wewnątrzbibliotecznego doskonalenia nauczycieli oraz zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego:
 rady pedagogiczne - szkoleniowe,
 szkolenia i kursy,
 konferencje metodyczne,
 warsztaty i inne formy doskonalenia zawodowego.

2. Prowadzenie zajęć otwartych zgodnych z Podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w danym roku szkolnym.

3. Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli bibliotekarzy.

4. Studiowanie literatury metodycznej, prasy branżowej, stron internetowych branżowych, a także śledzenie aktualności bibliotecznych w mediach społecznościowych.
Cały okres trwania stażu

2. Bogacenie rzeczowego warsztatu pracy.
Tworzenie bazy pomocy dydaktycznych:
• scenariuszy,
• kart pracy,
• gier interaktywnych,
• zestawień bibliotecznych i netografii,
• dokumentacji projektów edukacyjnych.
Cały okres trwania stażu

3. Współpraca przy organizacji uroczystości i imprez.
Współorganizowanie imprez związanych z obchodami:
• Narodowego Czytania;
• Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych;
• Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich;
• Tygodnia Bibliotek;
• Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom;
• BookCrossing;
• Zaczytani – zbiórka książek;
• Innych obchodów i uroczystości związanych z promocją czytelnictwa i bibliotek.
Cały okres trwania stażu

4. Promocja placówki i działań związanych z podstawowymi zadaniami.
1. Tworzenie i kolportaż materiałów promujących Bibliotekę i czytelnictwo: plakaty, ulotki, wizytówki.

2. Publikowanie w prasie lokalnej, na stronie internetowej biblioteki i w mediach społecznościowych artykułów popularyzujących czytelnictwo i biblioteki.

3. Tworzenie i organizacja wystaw i gazetek tematycznych w bibliotece;
• Patroni roku;
• Kalendarz obchodów i rocznic związanych z popularyzacją czytelnictwa, książek, biblioteki, teatru i sztuki;

4. Udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez różne instytucje współpracujące z Biblioteką.
Cały okres trwania stażu


§ 7 ust. 2 pkt 2. Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej


Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi

1. Rozpoznawanie potrzeb uczniów; uwzględnianie ich w planowaniu pracy.
1. Współpraca z nauczycielami w celu rozpoznawania potrzeb i problemów uczniów.

2. Przeprowadzenie ankiety dotyczącej potrzeb czytelniczych.

3. Dobór odpowiedniej literatury form i metod pracy, dostosowanych do potrzeb uczniów.

4. Własna obserwacja i ocena poziomu funkcjonowania uczniów, ich możliwości i potrzeb psychofizycznych w trakcje zajęć – prowadzonych samodzielnie i obserwowanych.
Cały okres trwania stażu

2. Współpraca z instytucjami oświatowymi.
1. Internat Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem.
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu.
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zielonce Starej.
4. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Zwoleniu. Cały okres
trwania stażu3. Praca z uczniem i nauczycielem.
1. Analizowanie potrzeb uczniów i nauczycieli i dobór tematyki zajęć do wskazanych potrzeb.

2. Opracowywanie i udostępnienie w Internecie scenariuszy zajęć z uwzględnieniem wskazanych potrzeb nauczycieli i uczniów oraz ewaluacja podjętych działań.

3. Przygotowanie zestawień tematycznych na podstawie zbiorów Biblioteki oraz pomocy dydaktycznych.

4. Wystąpienia i szkolenia na spotkaniach Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy odnośnie doboru literatury, pomocy dydaktycznych i gier edukacyjnych dla nauczycieli.

5. Dobór i zakup zbiorów zgodny z pogrzebani nauczycieli i uczniów.

6. Promocja zbiorów wspierających proces kształcenia, przede wszystkim pedagogicznych i psychologicznych dla nauczycieli, a także poradników dla rodziców.
Cały okres trwania stażu
§ 7 ust. 2 pkt 3. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia


Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi

1. Doskonalenie w zakresie stosowania metod aktywizujących.
1. Studiowanie literatury metodycznej dotyczącej stosowania metod aktywizujących w pracy nauczyciela bibliotekarza.

2. Udział w warsztatach i szkoleniach z metod aktywizujących.

3. Obserwacja sposobów wykorzystania metod aktywizujących na zajęciach otwartych u innych nauczycieli.
Cały okres trwania stażu

2. Wykorzystanie w pracy metod aktywizujących ucznia
1. Sporządzanie scenariuszy z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy – tworzenie bazy scenariuszy dla nauczycieli.

2. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących.

3. Stosowanie metod aktywizujących opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu.

4. Sporządzenie pomocy dydaktycznych do pracy metodami aktywizującymi.

Cały okres
trwania stażu


§ 7 ust. 2 pkt 4. Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy


Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi

1. Sporządzenie i zastosowanie narzędzi ewaluacyjnych.
1. Sporządzanie narzędzi ewaluacyjnych.

2. Zdobywanie informacji zwrotnych na temat własnej pracy w czasie rozmów z innymi nauczycielami, opiekunem stażu i dyrektorem placówki.

3. Dokonywanie analizy prowadzonych zajęć z wykorzystaniem narzędzi ewaluacyjnych skierowanych do dzieci (tarcza strzelnicza, buźki, kosz i walizka i in.).
Cały okres
trwania stażu

2. Sprawdzanie efektywności działań.
1. Dokonywanie autorefleksji dotyczącej własnej pracy.

2. Obserwacja postępów uczniów podczas realizacji działań cyklicznych np. projekt edukacyjny.
Cały okres
trwania stażu3. Współpraca z opiekunem stażu.
1. Analiza przygotowanego planu rozwoju zawodowego.
wrzesień 2023
2. Analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Koniec stażu
3. Opracowywanie scenariuszy zajęć, przygotowywanie materiałów dydaktycznych. Cały okres
trwania stażu
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora, omawianie ich i wdrażanie wniosków do dalszej pracy. Zgodnie z
przyjętym harmonogramem
5. Dokonywanie zmian w działaniach stażowych w wyniku monitorowania realizacji planu rozwoju.

§ 7 ust. 2 pkt 5. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego


Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi

1. Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą podczas szkoleń oraz własnymi zasobami.
1. Publikacja w Internecie (strony i fora dla nauczycieli) samodzielnie opracowanych materiałów metodycznych.

2. Przeprowadzenie szkolenia z Efektywnych form pracy z uczniem podczas spotkań Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy.

3. Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego.

4. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Cały okres trwania stażuX 2023

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
1. Przeprowadzenie zajęć otwartych w ramach WDN dla nauczycieli z Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu i Filii – co najmniej 2 godziny.

2. Opracowanie i przedstawienie wyników i wniosków dotyczących ewaluacji wewnętrznej.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem

3. Prowadzenie zajęć
w obecności Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu
Przeprowadzenie i omówienie zajęć w obecności dyrektora placówki w trakcie trwania stażu – co najmniej 1 godzina.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem

§ 7 ust. 2 pkt 6. Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi

1. Gromadzenie zbiorów biblioteki zgodne ze statutem BP w Radomiu i przy uwzględnieniu życzeń czytelników, wymagań programowych i znajomości rynku wydawniczego.
1. Przegląd wydawnictw pedagogicznych i psychologicznych i aktualizowanie księgozbioru.

2. Promowanie u czytelników różnych form zamówień zbiorów dezyderaty – osobiście, zeszyt, strona Internetowa, FrontPage - realizowanie zakupów zgodnie ze wskazaniami czytelników.

3. Uczestnictwo w szkoleniach dotyczących nowości wydawniczych.

4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej nowości wydawniczych poprzez przeglądanie czasopism branżowych i stron Internetowych wydawnictw i księgarni wysyłkowych.

Cały okres trwania stażu

2. Promowanie lokalnych twórców.
1. Współorganizowanie spotkań z lokalnym twórcami.
2. Promocja lokalnych twórców w bibliotece (wystawy książek, wystawy prac) i Internecie (zamieszczanie artykułów na stronę Internetową i FrontPage).

Cały okres
trwania stażu

3. Regionalizm – działania promujące Zwoleń i historię regionu.
1. Przygotowanie i prowadzenie zajęć bibliotecznych promujących Zwoleń i region.

2. Organizowanie wydarzeń kulturalnych związanych z historią miasta i regionu.

3. Publikacje w prasie regionalnej.
Cały okres
trwania stażu

4. Placówki oświatowe Zwolenia i powiatu zwoleńskiego.
Realizacja projektów czytelniczych zgodnych z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli w placówkach oświatowych – lider projektu, współtwórca i współprowadząca.

Cały okres trwania stażu


5. Dom Dzienny Senior+ w Zwoleniu.

1. Prowadzenie zajęć dla pensjonariuszy z wykorzystaniem aktywizujących metod – przeciwdziałanie demencji.

2. Gromadzenie i udostępnianie pensjonariuszom zbiorów biblioteki.
Cały okres trwania stażu


6. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Zwoleniu i Strykowicach Górnych.

1. Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży.

2. Projekt edukacyjny.

3. Gromadzenie i udostępnianie wychowankom zbiorów biblioteki.
Cały okres trwania stażu7. Współpraca i promocja lokalnych grup, stowarzyszeń i przedsiębiorców.
1. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój"
2. Państwowa Straż Pożarna w Zwoleniu.
3. Przedsiębiorcy ze Zwolenia i okolic.
Cały okres
trwania stażu

8. Współpraca z lokalnymi instytucjami kultury.
1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu im. Jana Kochanowskiego.
2. Muzeum Regionalne w Zwoleniu.
3. Dom Kultury w Zwoleniu.
4. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
Cały okres trwania stażu

9. Działalność charytatywna.
1. Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie działalności biblioteki oraz w akcjach ogólnopolskich.

2. Organizowanie akcji charytatywnych
- zbiórka książek dla współpracującego z nami przedszkola.
Cały okres trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt 7. Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi

1. Tworzenie przepisów wewnętrznych.
1. Współtworzenie przepisów wewnętrznych dotyczących pracy z użytkownikiem, przepisów dotyczących:
- BHP,
- RODO,
- regulaminów.
2. Konsultacja z Dyrektorem placówki i Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w sprawie tworzonych przepisów.
Cały okres
trwania stażu

2. Stosowanie przepisów oświatowych.
1. Analiza aktów prawnych dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych (ustawy i rozporządzenia MEiN).

2. Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego i systematyczna aktualizacja wiedzy z uwzględnieniem nowelizacji aktów prawnych (ustawy i rozporządzenia MEiN).

3. Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego i zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych.

4. Systematyczne śledzenie zmian na stronie MEiN.

5. Stosowanie postanowień ustaw i rozporządzeń oraz procedur w różnych sytuacjach zawodowych.

Cały okres trwania stażu

3. Stosowanie przepisów wewnętrznych.
1. Analiza dokumentów Biblioteki zwłaszcza:
- Statut i Regulamin Biblioteki,
- protokołów posiedzeń rad pedagogicznych.

2. Utrwalanie znajomości, przestrzeganie i wykorzystywanie podczas pracy z użytkownikiem przepisów dotyczących:
- BHP,
- RODO,
- procedur i zarządzeń wewnętrznych.
Cały okres trwania stażu4. Realizacja zadań nauczyciela bibliotekarza wynikających z zapisów zawartych w rozporządzeniu MEiN.
1. Prowadzenie zajęć bibliotecznych i tematycznych związanych z Polityką Oświatową Państwa na dany rok szkolny.

2. Współpraca z nauczycielami i innymi specjalistami.
­ Ankiety odnośnie zapotrzebowania nauczycieli w pomoce dydaktyczne.
­ Tworzenie zestawień tematycznych dla nauczycieli.
­ Prelekcje dla nauczycieli związane z doborem pomocy dydaktycznych w ich pracy.
Cały okres
trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt 8. Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych


Zadanie Forma realizacji Termin Uwagi

1. Praca w systemie bibliotecznym Prolib
1. Praca w module wypożyczalnia.

2. Praca w module opracowania.
Cały okres
trwania stażu

2. Korzystanie z Internetu jako źródła wiedzy, informacji i komunikacji.
1. Wykorzystanie stron urzędów i instytucji oświatowych jako źródła wiedzy o prawie oświatowym i jego interpretacji.

2. Wykorzystanie stron i platform edukacyjnych jako źródła pomysłów i dobrych praktyk.

3. Poznanie nowych narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych, przydatnych w pracy nauczyciela bibliotekarza

4. Uczestniczenie w szkoleniach on-line.

5. Publikowanie na stronie internetowej i FronPage Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Zwoleniu informacji przydatnych w pracy nauczycieli: zestawienia publikacji znajdujących się w zbiorach biblioteki i nowości bibliotecznych, artykułów o zrealizowanych zajęciach, linków do stron pomocnych w naszej pracy.

6. Korzystanie z poczty elektronicznej i portali społecznościowych do kontaktu z czytelnikami, nauczycielami, a także rodzicami i uczniami.

Cały okres
trwania stażu

3. Wykorzystanie w pracy narzędzi multimedialnych.
1. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych i opracowanie dokumentacji za pomocą technologii komputerowej, a także przesyłanie ich drogą elektroniczną.

2. Wykorzystanie w czasie zajęć z dziećmi różnorodnych narzędzi multimedialnych oraz aplikacji:
 programów: Canva, ChatGPT, itp.,
 aplikacje edukacyjne,
 pliki muzyczne,
 pokazy slajdów,
 filmy edukacyjne,
 tablica multimedialna i in.
Cały okres
trwania stażu
4. Doskonalenie w zakresie stosowania TIK (technologia informacyjna i komunikacyjna).
1. Udział w instruktarzu dotyczącego systemu bibliotecznego Prolib.

2. Poznanie nowych narzędzi informatycznych i multimedialnych, przydatnych w pracy nauczyciela bibliotekarza.

3. Stosowanie nowych aplikacji, poznanie nowych funkcji i wykorzystanie ich w pracy.
Cały okres
trwania stażu


Zatwierdzam do realizacji:……………………………………………….
Miejscowość, data
………………………………………………………. …………………………………………………………...
Podpis nauczyciela ubiegającego się Podpis dyrektora
o stopień nauczyciela mianowanego

madzi
Posty: 88
Rejestracja: piątek 04 wrz 2015, 12:52

Re: awans zawodowy - mianowanie

środa 27 wrz 2023, 13:56

martanachyla pisze:
środa 27 wrz 2023, 10:04
Witam ja właśnie rozpoczęłam awans jako nauczyciel bibliotekarz.
Dla zainteresowanych tym tematem załączam mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego, ponieważ ja nie mogłam znaleźć pomocy dlatego służę pomocą innym.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGOPrzepraszam, ale ten plan zawiera błędy, niektóre wręcz rażące, dyrektor i opiekun nic na to nie powiedział?

Wróć do „Biblioteka w Szkole - Forum Ogólne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 6 gości