Gość1

pytanie o statut szkoły

poniedziałek 10 paź 2011, 09:30

W tym roku jestem odpowiedzialny za statut szkoły i w związku z tym mam pytanie. Po pierwsze, chodzi mi o to, w jaki sposób wprowadza się zmiany do tego dokumentu, czy jako aneks, czy też jako załącznik. A po drugie, co zrobić w sytuacji, gdy statut jest w wersji papierowej, a ja wprowadzam do niego aneks (załącznik). Jeśli stronę z aneksem ponumeruję, wtedy numeracja kolejnych stron nie będzie się zgadzała, a drukowanie 150 stron za każdym razem nie ma sensu, bo zmiany w statucie pojawiają się co jakiś czas. Co z tym fantem zrobić?

Książniczka1

poniedziałek 10 paź 2011, 09:48

Wszelkie zmiany w statucie wprowadza się wyłącznie w postaci uchwał rady pedagogicznej - w jakim paragrafie, punkcie, co się zmienia - wszystko się wymienia - to żmudna robota, ale tak być powinno. Wiem, bo prowadzę protokoły z posiedzeń i uchwały też piszę.

Gość1

pytanie

poniedziałek 10 paź 2011, 10:02

Czyli po wprowadzeniu aneksu kolejne strony po nim trzeba od nowa drukować?

halinah
Posty: 958
Rejestracja: poniedziałek 04 gru 2006, 13:23

poniedziałek 10 paź 2011, 14:02

Taki aneks funkcjonuje jako załącznik do statutu, "doczepiony" na jego końcu.

Gość1

pytanie

środa 12 paź 2011, 11:18

Książniczka1 pisze:Wszelkie zmiany w statucie wprowadza się wyłącznie w postaci uchwał rady pedagogicznej - w jakim paragrafie, punkcie, co się zmienia - wszystko się wymienia - to żmudna robota, ale tak być powinno. Wiem, bo prowadzę protokoły z posiedzeń i uchwały też piszę.

No dobrze, ale czy to ma być uchwała rady w sprawie zatwierdzenia, czy też zaopiniowania aneksu do statutu szkoły?

Gość1

pytanie

środa 12 paź 2011, 11:43

halinah pisze:Taki aneks funkcjonuje jako załącznik do statutu, "doczepiony" na jego końcu.

A jak numerować taki aneks? Aneks nr 1/2010/2011, Aneks nr 1/2011/2012? Czy po prostu: Aneks nr1, Aneks nr 2?

Książniczka1

środa 12 paź 2011, 13:42

Rada pedagogiczna nie ma kompetencji do zatwierdzania statutu szkoły - o tym, w jakich sprawach może podjąć uchwałę wspomina art. 41.1 Ustawy o systemie oświaty. To podstawa przy konstruowaniu uchwał RP.

W przypadku zmian w statucie pisze się po prostu "uchwałę w sprawie zmian w statucie". Taka uchwała znajduje się potem w zbiorze uchwał, a dodatkowo może być dołączana na końcu statutu jako aneks. Numeracje można sobie wprowadzać, jak się chce - w zależności, jaki system jest przyjęty. Jeżeli ktoś chce, może nadawać tym poszczególnym uchwałom numery kolejnych aneksów.

Gość

środa 12 paź 2011, 16:38

Książniczka1 pisze:Rada pedagogiczna nie ma kompetencji do zatwierdzania statutu szkoły - o tym, w jakich sprawach może podjąć uchwałę wspomina art. 41.1 Ustawy o systemie oświaty. To podstawa przy konstruowaniu uchwał RP.

W przypadku zmian w statucie pisze się po prostu "uchwałę w sprawie zmian w statucie". Taka uchwała znajduje się potem w zbiorze uchwał, a dodatkowo może być dołączana na końcu statutu jako aneks. Numeracje można sobie wprowadzać, jak się chce - w zależności, jaki system jest przyjęty. Jeżeli ktoś chce, może nadawać tym poszczególnym uchwałom numery kolejnych aneksów.
W szkołach gdzie nie ma rady szkoły jej zadania- w tym statut leży w kompetencji RP-art.52.2

putek

środa 12 paź 2011, 21:14

W naszej szkole są aneksy kolejni numerowane i doczepiane do statutu. Jednak gdy trochę ich sie narobi (np. 6) to zrobiłoby sie zamieszanie więc potem znów tworzy się tekst jednolity.

Gość

czwartek 13 paź 2011, 09:38

Anonymous pisze:
Książniczka1 pisze: W przypadku zmian w statucie pisze się po prostu "uchwałę w sprawie zmian w statucie". Taka uchwała znajduje się potem w zbiorze uchwał, a dodatkowo może być dołączana na końcu statutu jako aneks. Numeracje można sobie wprowadzać, jak się chce - w zależności, jaki system jest przyjęty. Jeżeli ktoś chce, może nadawać tym poszczególnym uchwałom numery kolejnych aneksów.
W szkołach gdzie nie ma rady szkoły jej zadania- w tym statut leży w kompetencji RP-art.52.2
A na co mam się powołać (tzn. na jakie dokumenty), pisząc uchwałę w sprawie zmian w statucie?

Książniczka1

czwartek 13 paź 2011, 10:27

Ja powołuje się na:

"art. 50 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późn. zmianami), w związku z art. 52 ust. 2 tejże ustawy oraz Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 z późn. zmianami)"

Jacko
Posty: 685
Rejestracja: niedziela 18 mar 2007, 18:43

czwartek 13 paź 2011, 11:27

Gość1 pisze:W tym roku jestem odpowiedzialny za statut szkoły i w związku z tym mam pytanie. Po pierwsze, chodzi mi o to, w jaki sposób wprowadza się zmiany do tego dokumentu, czy jako aneks, czy też jako załącznik. A po drugie, co zrobić w sytuacji, gdy statut jest w wersji papierowej, a ja wprowadzam do niego aneks (załącznik). Jeśli stronę z aneksem ponumeruję, wtedy numeracja kolejnych stron nie będzie się zgadzała, a drukowanie 150 stron za każdym razem nie ma sensu, bo zmiany w statucie pojawiają się co jakiś czas. Co z tym fantem zrobić?
Dokonując zmian w statucie korzystamy z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) i zgodnie z jego zapisami będziemy nowelizować statut czyli:

- uchylać niektóre jego przepisy,
- zastępować niektóre przepisy przepisami o innej treści lub brzmieniu,
- dodawać do niego nowe przepisy.

Nowelizacja statutu nie może naruszać konstrukcji statutu, a szczególnie wprowadzać zmian w dotychczasowej numeracji i kolejności paragrafów. Zmiana numeracji i kolejności paragrafów jest związana wyłącznie z uchwaleniem nowego statutu.

Do wyboru mamy zatem dwie możliwości albo statut znowelizować albo uchwalić nowy.

Nie ma czegoś takiego jak aneks do statutu. Jak już wyżej ktoś wpomniał podejmuje się uchwałę w sprawie zmian w statucie i w niej wymienia się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej zmiany, które zamierza się wprowadzić. Przykładem jak to zrobić może być projekt jakiekolwiek rozporządzenia zmieniającego, który można zobaczyć na stronie BIP MEN-u.
Co do podstawy prawnej na podstawie, której dokonuje się zmian w statucie to w przypadku szkoły, w której działa rada szkoły będzie najpierw uchwała rady pedagogicznej, która przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły (art. 42 ust. 1 stawy o systemie oświaty), a następnie rada szkoły uchwala zmiany na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 UoSO

w przypadku gdy rady szkoły nie ma ta podstawą do uchwalenia zmian w statucie lub nowego statutu będzie art. 50 ust. 2 pkt 1 w związku z art 52 ust 2 UoSO

Dodatkowo należy pamiętać, że nowelizacja statutu czyli dokonanie w nim zmian powoduje, że tak naprawdę to trzeba patrzeć na 2 dokumenty czyli pierwotny tekst oraz uchwałę wprowdzającą zmiany b oto jest podstawa prawna. Zrobienie tekstu ujednoliconego jest po to by nie sięgać do dwóch dokumentów ale ten tekst ujednolicony nie jest podstawą prawną.

Można oczywiście dać w uchwale zmieniającej zapis, że zobowiązuje się dyrektora do opublikowania tekstu JEDNOLITEGO (to nie jest to samo co tekst ujednolicony), gdzyż jak wyżej napisałem tekst ujednolicony nie jest aktem prawa natomiast tekst jednolity tak.

Gość1

poniedziałek 17 paź 2011, 09:03

Książniczka1 pisze:Ja powołuje się na:

"art. 50 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późn. zmianami), w związku z art. 52 ust. 2 tejże ustawy oraz Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 z późn. zmianami)"
A jak ma wyglądać projekt uchwały?

Uchwała nr 19/2010/2011
Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr
z dnia

w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły? wprowadzenia zmian w statucie szkoły? co mam wpisać po słowie w sprawie?

Jacko
Posty: 685
Rejestracja: niedziela 18 mar 2007, 18:43

poniedziałek 17 paź 2011, 09:21

Gość1 pisze: A jak ma wyglądać projekt uchwały?

Uchwała nr 19/2010/2011
Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr
z dnia

w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły? wprowadzenia zmian w statucie szkoły? co mam wpisać po słowie w sprawie?
np. tak
Uchwała nr ...........
Rady Pedagogicznej
Gimnazjum w Pszczółkach
z dnia ..................... r.
w sprawie zmian w statucie Gimnazjum

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz § 63 ust. 8 statutu Gimnazjum w Pszczółkach uchwala się co następuje:
§ 1.W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Klasyfikowanie śródroczne odbywa się raz w roku w drugim tygodniu stycznia z wyjątkiem przedmiotów plastyka i muzyka, których klasyfikacja śródroczna ze wzglądu na organizację zajęć odbywa się odpowiednio nie później niż do 15 listopada i 31 marca danego roku szkolnego.”;

2) w § 17 w ust. 6 skreśla się pkt 5;
3) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:
„§ 17a.1. W gimnazjum działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rady oddziału, wybranym
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wyborów tych dokonuje się na pierwszych zebraniach w danym roku szkolnym.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum. Regulamin określa w szczególności wewnętrzną strukturę
i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców
i rad oddziałowych.
4. Do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki.
5. W przypadku braku porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programów,
o których mowa w ust. 4, programy te ustala dyrektor w porozumieniu z Lubelskim Kuratorem Oświaty. Programy ustalone przez dyrektora obowiązują do czasu ich
uchwalenia zgodnie z ust. 4.
6. Rada rodziców opiniuje:
1) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników;
2) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
3) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora;
4) wzór jednolitego stroju uczniów określonego przez dyrektora.
7. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów gimnazjum, Gminy Pszczółki oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty z opiniami i wnioskami dotyczących wszystkich spraw gimnazjum.
8. Rada rodziców w celu wspierania działalności statutowej gimnazjum może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.”;

4) po § 32 dodaje się § 32a w brzmieniu:
„36a.1. Uczeń lub jego rodzice mogą się odwołać od nałożonej kary.
1) odwołania rozpatruje odpowiednio wychowawca lub dyrektor szkoły;
2) osoba, która nałożyła karę może ją utrzymać, obniżyć, zawiesić wykonanie na okres próby lub uchylić;
3) utrzymanie nałożonej kary wymaga uzasadnienia;
4) od decyzji, o których mowa w ust. 3 nie przysługuje odwołanie.”;
5) w § 56:
a) w ust. 1 na końcu zdania przed kropką dodaje się słowa:
„oraz § 51 ust. 8.”;
b) w ust. 2 na końcu zdania przed kropką dodaje się przecinek i słowa:
„z zastrzeżeniem § 51 ust. 8.”.

§ 2.Zobowiązuje się dyrektora do opracowania i opublikowania jednolitego tekstu statutu.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem .............. r.

Gość1

odpowiedź

wtorek 18 paź 2011, 09:04

Dziękuję za pomoc.

Wróć do „Biblioteka w Szkole - Forum Ogólne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości