Strona 1 z 1

skontrum czy spis z natury

: czwartek 28 lis 2019, 13:05
autor: margaret
Witam. Jestem bibliotekarzem w szkole policealnej. Mam problem skontrum czy spis z natury? Moja księgowa upiera się za spisem z natury. czy faktycznie biblioteka musi być wpisana do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej abym mogła zrobić skontrum. Jeżeli ktoś może pomóc to bardzo proszę. Dziękuję.

Re: skontrum czy spis z natury

: czwartek 28 lis 2019, 13:29
autor: halinah
Czy to nie powinno być na forum n-li bibliotekarzy?
A poniżej - przepisy nas obowiązujące:
USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59)
Art. 104. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z art. 22aj ustawy o systemie oświaty;
2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).

art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829) brzmi:
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia, sposób ewidencji materiałów bibliotecznych, mając na uwadze zapewnienie sprawnej realizacji zadań bibliotek.

A przepisy wydane na powyższej podstawie, to:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych

Dz. U. Nr 205, poz. 1283. Ogłoszono dnia 20 listopada 2008 r. obowiązuje od dnia 5 grudnia 2008
§ 31.
1. Skontrum materiałów, do których czytelnicy mają wolny dostęp, przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.
2. W bibliotekach o innym systemie udostępniania niż określony w ust. 1, w których zbiory nie przekraczają 100 tysięcy jednostek ewidencyjnych, skontrum powinno być przeprowadzone co najmniej raz na 10 lat. Skontrum można także przeprowadzać częściami w odniesieniu do części materiałów.

Re: skontrum czy spis z natury

: poniedziałek 23 gru 2019, 11:32
autor: mon-ika
Nie wiem co będzie lepsze. Musisz chyba sobie sam tutaj poradzić.